Herregistratie

Update: herregistratie in tijden van COVID-19
Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft eerder dit jaar een coulanceregeling aangekondigd. Volgens deze regeling behouden alle specialisten en profielartsen dit jaar hun registratie in de registers van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Daarnaast krijgen zij die zich tussen 1 maart 2020 en 1 maart 2025 willen herregistreren, een tegemoetkoming in de herregistratie-eisen. De details van deze regeling vindt u op de website van de KNMG.

De coulanceregeling houdt in dat:

  • Alle specialisten en profielartsen hun registratie in de registers van de RGS tot 1 januari 2021 behouden. Dit geldt voor inschrijvingen die eindigen in de periode van 1 maart 2020 tot 1 januari 2021.
  • Alle specialisten en profielartsen een tegemoetkoming van 10% krijgen op de gewerkte uren. Dit geldt voor inschrijvingen die eindigen in de periode van 1 maart 2020 tot 1 januari 2021.
  • Alle specialisten en profielartsen een tegemoetkoming krijgen van 20% op de deskundigheidsbevordering (was 10%). Dit geldt voor inschrijvingen die eindigen in de periode van 1 maart 2020 tot 1 maart 2025 (was 1 januari 2021).
  • De RGS dispensatie kan verlenen als geen sprake is van deelname aan evaluatie individueel functioneren en/of externe kwaliteitsevaluatie. Dit geldt voor inschrijvingen die eindigen in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juli 2021 (was 1 januari 2021).

Met deze regeling hoopt de CGS specialisten en profielartsen zo min mogelijk te belasten tijdens de coronacrisis. Maar een ieder die zich wil herregistreren kan dat blijven doen. Met deze regeling sluit de RGS aan op de tegemoetkoming van VWS ten aanzien van herregistratie van basisartsen en de overige 'artikel-3-beroepen' in het BIG-register.

Heeft u een vraag over herregistratie? Bekijk dan het dossier en de veelgestelde vragen van de KNMG. Kunt u geen antwoord vinden op uw vraag? Neem dan contact op met de RGS via herregistratie@fed.knmg.nl of bel tijdens kantooruren met 088 - 440 43 10.Eisen voor herregistratie (pre COVID-19)
Psychiatrie is een medisch specialisme. Medisch specialisten moeten zich elke vijf jaar laten herregistreren. Herregistratie is een instrument om de deskundigheid van zorgverleners te waarborgen. Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) registreert een medisch specialist in een specialistenregister (BIG-register). De inschrijving in dit register is steeds voor een periode van vijf jaar. Als een medisch specialist voldoet aan de eisen voor herregistratie, kan hij/zij zich laten herregistreren voor de volgende registratieperiode. Voldoet een medisch specialist niet aan de gestelde voorwaarden, wordt zijn/haar inschrijving in het register doorgehaald.

Om in aanmerking te komen voor herregistratie, heeft een medisch specialist:

1. zijn/haar medisch specialisme regelmatig uitgeoefend (ten minste 16 patiëntgebonden uur per week); 
2. in voldoende mate deelgenomen aan geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten op het terrein van het betreffende medisch specialisme (200 uren per vijf jaar);
3. in voldoende mate aan regelmatige evaluatie van individueel functioneren deelgenomen 
4. deelgenomen aan de kwaliteitsvisitatie van de betreffende wetenschappelijke medisch specialistenvereniging volgens de systematiek van die vereniging (eens in de vijf jaar).

Herregistratie tussen 1 januari 2020 en 30 april 2020: overgangsregeling
De NVvP heeft bericht ontvangen van de RGS dat zij bij medisch specialisten van wie de registratie tussen 1 januari 2020 en 30 april 2020 verloopt, niet nagaan of ze aan de nieuwe herregistratie-eisen hebben voldaan.  Op deze groep is een overgangsregeling van toepassing.

De overgangsregeling houdt in dat de RGS niet nagaat of u aan de nieuwe eis van evaluatie van individueel functioneren (IFMS) heeft voldaan. Voor u gelden dus de bestaande eisen voor herregistratie.

De reden hiervoor is dat de RGS u vier maanden voor uw datum van herregistratie al in de gelegenheid stelt een aanvraag in te dienen. In uw geval is dat al in 2019, als de nieuwe eisen nog niet van kracht zijn. Het CGS heeft daarom besloten in het Besluit herregistratie op te nemen dat de RGS bij u niet nagaat of u aan de nieuwe eisen heeft voldaan. Op de website van de RGS was nog geen melding gemaakt van deze overgangsregeling. De RGS heeft toegezegd dit zo spoedig mogelijk aan te passen.