Herregistratie

Psychiatrie is een medisch specialisme. Medisch specialisten moeten zich elke vijf jaar laten herregistreren. Herregistratie is een instrument om de deskundigheid van zorgverleners te waarborgen. Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) registreert een medisch specialist in een specialistenregister (BIG-register). De inschrijving in dit register is steeds voor een periode van vijf jaar. Als een medisch specialist voldoet aan de eisen voor herregistratie, kan hij/zij zich laten herregistreren voor de volgende registratieperiode. Voldoet een medisch specialist niet aan de gestelde voorwaarden, wordt zijn/haar inschrijving in het register doorgehaald.

Eisen voor herregistratie
Om in aanmerking te komen voor herregistratie, heeft een medisch specialist:

1. zijn/haar medisch specialisme regelmatig uitgeoefend (ten minste 16 patiëntgebonden uur per week); 
2. in voldoende mate deelgenomen aan geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten op het terrein van het betreffende medisch specialisme (200 uren per vijf jaar); 
3. deelgenomen aan de kwaliteitsvisitatie van de betreffende wetenschappelijke medisch specialistenvereniging volgens de systematiek van die vereniging (eens in de vijf jaar).

Pilot geaccrediteerde nascholing buiten eigen vakgebied
Vanaf 1 mei 2013 t/m 30 april 2016 kunnen de meeste geneeskundige specialismen, waaronder psychiaters, geaccrediteerde nascholing buiten het eigen vakgebied volgen, ten behoeve van de herregistratie op het eigen vakgebied. Men mag in deze pilotperiode maximaal 50 accreditatiepunten halen op een ander vakgebied. De aanbieder van de scholing schrijft de accreditatiepunten bij in het persoonlijk dossier.