Herregistratie

Als u vanaf 2020 uw registratie wil verlengen, dan moet u voldoen aan de bestaande registratie-eisen en daarnaast aan de nieuwe eis van evaluatie van het individuele functioneren.

Psychiatrie is een medisch specialisme. Medisch specialisten moeten zich elke vijf jaar laten herregistreren. Herregistratie is een instrument om de deskundigheid van zorgverleners te waarborgen. Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) registreert een medisch specialist in een specialistenregister (BIG-register). De inschrijving in dit register is steeds voor een periode van vijf jaar. Als een medisch specialist voldoet aan de eisen voor herregistratie, kan hij/zij zich laten herregistreren voor de volgende registratieperiode. Voldoet een medisch specialist niet aan de gestelde voorwaarden, wordt zijn/haar inschrijving in het register doorgehaald.

Eisen voor herregistratie
Om in aanmerking te komen voor herregistratie, heeft een medisch specialist:

1. zijn/haar medisch specialisme regelmatig uitgeoefend (ten minste 16 patiëntgebonden uur per week); 
2. in voldoende mate deelgenomen aan geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten op het terrein van het betreffende medisch specialisme (200 uren per vijf jaar);
3. in voldoende mate aan regelmatige evaluatie van individueel functioneren deelgenomen 
4. deelgenomen aan de kwaliteitsvisitatie van de betreffende wetenschappelijke medisch specialistenvereniging volgens de systematiek van die vereniging (eens in de vijf jaar).

 

Herregistratie tussen 1 januari 2020 en 30 april 2020: overgangsregeling
De NVvP heeft bericht ontvangen van de RGS dat zij bij medisch specialisten van wie de registratie tussen 1 januari 2020 en 30 april 2020 verloopt, niet nagaan of ze aan de nieuwe herregistratie-eisen hebben voldaan.  Op deze groep is een overgangsregeling van toepassing.

De overgangsregeling houdt in dat de RGS niet nagaat of u aan de nieuwe eis van evaluatie van individueel functioneren (IFMS) heeft voldaan. Voor u gelden dus de bestaande eisen voor herregistratie.

De reden hiervoor is dat de RGS u vier maanden voor uw datum van herregistratie al in de gelegenheid stelt een aanvraag in te dienen. In uw geval is dat al in 2019, als de nieuwe eisen nog niet van kracht zijn. Het CGS heeft daarom besloten in het Besluit herregistratie op te nemen dat de RGS bij u niet nagaat of u aan de nieuwe eisen heeft voldaan. Op de website van de RGS was nog geen melding gemaakt van deze overgangsregeling. De RGS heeft toegezegd dit zo spoedig mogelijk aan te passen.