Eis van evaluatie van het individuele functioneren

De RGS heeft hiervoor de volgende eisen opgesteld:

  • De specialist stelt een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) op, met een jaarlijkse zelfevaluatie
  • Eenmaal per vijf jaar vindt een evaluatiegesprek plaats met een daarvoor opgeleid persoon over het individueel functioneren. Hierbij komen aan bod: het POP, de jaarlijkse zelfevaluatie, deskundigheidsbevorderende activiteiten, werkervaring. Ook worden direct betrokkenen geraadpleegd over het functioneren van de betreffende specialist.

Systematiek
Het systeem waarmee u de evaluatie uitvoert dient te voldoen aan de volgende eisen:

  1. het systeem van de evaluatie volgens welke deze wordt uitgevoerd is geaccrediteerd*, heeft een cyclisch karakter en bestaat in elk geval uit de onderdelen: verzamelen en analyseren van gegevens van ten minste deskundigheidsbevorderende activiteiten, een evaluatiegesprek en het opstellen en uitvoeren van een Persoonlijk Ontwikkel Plan;
  2. het systeem van de evaluatie voorziet erin dat, indien er twijfel omtrent het functioneren van een specialist wordt vastgesteld daaraan opvolging wordt gegeven;
  3. bij het onderdeel gegevensverzameling voor het evaluatiegesprek wordt een gevarieerd samengestelde groep van direct betrokkenen geraadpleegd;
  4. het evaluatiegesprek bedoeld onder 1 vindt plaats met een persoon die hiervoor een aantoonbaar geaccrediteerde training heeft gevolgd;
  5. over het feit dat het evaluatiegesprek heeft plaatsgevonden, informeert de specialist de groep waartoe hij behoort en – indien aanwezig – het bestuur of de leiding van de instelling of organisatievorm waarin hij werkzaam is.

*Met geaccrediteerd wordt in dit verband bedoeld: goedgekeurd door of namens de desbetreffende Nederlandse wetenschappelijke vereniging, op basis van door die vereniging vastgestelde toetsbare kwaliteitscriteria, met betrekking tot doel, kwalificaties van de aanbieder, toetsingsproces en evaluatie. De NVvP volgt hierin de eisen zoals opgesteld in de leidraad IFMS. Indien een aanbieder voldoet aan de eisen uit de Leidraad, dan wordt daarmee voldaan aan de accreditatie-eis. Accreditatie wordt door aanbieders dus niet aangevraagd, aanbieders toetsen zichzelf aan de Leidraad IFMS.

IFMS-systeem Federatie Medisch Specialisten
Om aan deze eisen te voldoen kunt u gebruik maken van het IFMS-systeem (Individueel Functioneren Medisch Specialisten) dat de Federatie Medisch Specialisten in 2008 binnen de algemene ziekenhuizen introduceerde. Dit is een evaluatief systeem dat gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van het individuele professionele handelen van medisch specialisten. Dit gebeurt door in een periodiek gesprek de omgevingsfeedback en het eigen portfolio te bespreken en te gebruiken als eventuele input voor een individueel verbeterplan. Lees meer op de website van de Federatie Medisch Specialisten 

Lees de leidraad IFMS