Bekostiging

De zorg in Nederland wordt per 2015 op verschillende manieren bekostigd:

-  via het Rijk (Zorgverzekeringswet / Zvw; Wet Langdurige Zorg / Wlz)
-  of via gemeenten (Wet Maatschappelijke Ondersteuning / Wmo; Jeugdwet)

Financiers maken met zorgaanbieders afspraken over de prijs, kwaliteit en het volume van de zorg. Selectie van zorgaanbieders op prijs en/of kwaliteit kan betekenen dat een financier alleen contracten sluit voor zorglevering met bepaalde zorgaanbieders en met anderen niet. Zorgaanbieders onderling concurreren voornamelijk op de geleverde kwaliteit van zorg. Dat vraagt echter wel om transparantie over deze kwaliteit van de zorg. Daarom is transparantie een belangrijk speerpunt voor het ministerie van VWS.

Per 1 januari 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vervangen door nieuwe regelingen. Een deel van de zorg die voorheen via de AWBZ werd bekostigd wordt ondergebracht in de Zvw, een deel onder de Wlz (psychiatrische behandeling en wonen, voorheen de ZZP-B pakketten in de AWBZ) en een deel onder de Wmo (geen psychiatrische behandeling maar wel wonen, voorheen de ZZP-C pakketten in de AWBZ). Kinder- en jeugdpsychiatrische zorg die voorheen via de Zvw werd bekostigd valt nu onder de Jeugdwet.