Jeugdwet / Tranformatie

De Eerste Kamer heeft op 18 februari 2014 de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Dat betekent dat sinds 1 januari 2015 gemeenten verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp, inclusief de jeugd-ggz, en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

De NVvP heeft zich samen met de Taskforce Kinder- en Jeugdpsychiatrie en diverse andere partijen lange tijd ingespannen om de politiek op andere gedachten te brengen ten aanzien van de overheveling van de kinder- en jeugdpsychiatrie naar de gemeenten. Door psychiatrische zorg voor kinderen uit de verzekerde zorg te halen, verliest het de verankering met regels die de zorg voor een psychiatrisch ziek kind waarborgen. Dat kan leiden tot ongelijke behandeling van kinderen met een psychiatrische aandoening in vergelijking tot kinderen met een lichamelijke ziekte.

De overheid garandeerde (Staatssecretaris Van Rijn) destijds dat kinderen met een psychische aandoening ook vanaf 1 januari 2015 gebruik moeten kunnen maken van de zorg die zij nodig hebben. Daartoe moesten de gemeenten i.s.m. het ministerie van VWS de gesignaleerde knelpunten en risico’s allereerst aanpakken. Het recht op en de beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige psychische zorg voor kinderen moest blijven geborgd. Daarbij moest oog zijn voor de belangen van ouders, van professionals en van de aanbieders van psychische zorg voor jeugd, met als doel doelmatige en kwalitatief goede zorg te behouden.

De NVvP heeft zich de afgelopen jaren voor beijverd dat ook in de nieuwe situatie aan de gegeven garanties wordt vastgehouden, en zal dat blijven doen. De transitie van de Jeugdzorg wordt alleen een succes als alle partijen de goede samenwerking continueren en het belang van goede zorg aan de jeugd voorop stellen.