Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om ouderen met ernstige dementie, om mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking en om mensen met een ernstige psychische stoornis. Deze wet vervangt sinds 1 januari 2015 de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Voor patiënten die eerder te maken hadden met de AWBZ geldt een overgangsregeling.