AANMELDING EN BEHANDELING

Aanmelding
Over het algemeen zal de aanmelding telefonisch plaatsvinden, hoewel dit in toenemende mate ook per e-mail gebeurt. De norm is dat binnen vijf werkdagen op een aanmelding gereageerd wordt. Bij de aanmelding dient beoordeeld te worden of u een vrijgevestigd psychiater voor u de grootste kans op een succesvolle behandeling biedt. Indien dit niet het geval is, worden met u alternatieve mogelijkheden doorgenomen. 

In principe wordt u binnen 28 werkdagen uitgenodigd voor een intakegesprek. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt u verwezen naar een collega of naar de zorgbemiddeling van uw zorgverzekeraar, tenzij u uitdrukkelijk liever wil wachten. Indien uw situatie verslechterd tijdens de wachttijd, dient u eerder dan de afgesproken datum te worden uitgenodigd.

Indien u wordt uitgenodigd voor een intake, kan ervoor gekozen worden om alvast de noodzakelijke persoonsgegevens te noteren en u er op te wijzen een legitimatiebewijs en de verwijsbrief op te sturen of mee te brengen en een uitdraai van de voorgeschreven medicatie door de apotheek.

Intake en behandelingsplan
De intake is op de eerste plaats een kennismaking voor u en uw ZGP. Voor u om na te gaan of uw behandelaar voldoet aan uw verwachtingen, voor uw behandelaar om op basis van onderzoek en indicatiestelling na te gaan of hij een effectief en doelmatig aanbod kan formuleren of dat u bij een andere aanbieder van zorg beter terecht kunt. In maximaal drie gesprekken (maar meestal is één gesprek voldoende), wordt een behandelingsplan opgesteld en overeengekomen. Een afschrift van het behandelingsplan gaat als brief naar de huisarts, tenzij u daartegen bezwaar maakt. In principe krijgt u een exemplaar van het behandelingsplan. Dit uitgangspunt werkt empowerment in de hand, versterkt de autonomie en voorkomt misverstanden over wel of geen informatie gekregen hebben over diagnose, behandelingsplan en alternatieve behandelmogelijkheden.

Evaluatie van de behandeling
De behandeling, indien deze langer dan één jaar zal duren, dient minstens eenmaal per jaar geëvalueerd te worden. Deze evaluatie leidt tot een hernieuwd behandelingsplan dat aan u overhandigd wordt en de basis vormt voor een voortgangsbrief aan de huisarts, tenzij u hiertegen bezwaar maakt.

Systematisch tevredenheidonderzoek
Feedback over de inhoud, de bejegening en de organisatie van de geboden zorg door patiënten en door belangrijke personen uit het leven van de patiënt zijn van essentieel belang om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De patiënt is in die zin een belangrijke leermeester. Concreet houdt dit in, dat u gevraagd zal worden mee te doen aan het invullen van vragenlijsten, via e-modules (ROM).