Richtlijnen

Richtlijnen vormen de vertaling van wetenschappelijke kennis naar het klinisch handelen; ze zijn een belangrijk instrument voor het op niveau brengen en houden van de professionele kwaliteit van de psychiater. Dit vraagt niet alleen een deugdelijke ontwikkeling van richtlijnen, maar ook de implementatie ervan en een vorm van toetsing van het professionele handelen, bijvoorbeeld bij kwaliteitsvisitatie. Richtlijnen zijn een integraal onderdeel van zorgstandaarden.

Richtlijnendatabase
Alle NVvP-richtlijnen zijn naast op de richtlijnenpagina van deze website op termijn ook te vinden in de landelijke Richtlijnendatabase. De Richtlijnendatabase is een project van IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) en het Kennisinstituut van Medisch Specialisten (KiMS). De ontwikkeling is uitgevoerd in opdracht van de Commissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit van de Federatie Medisch Specialisten, waarin alle wetenschappelijke verenigingen vertegenwoordigd zijn.

Aanvraag ontwikkeling richtlijnen
De ontwikkeling van de richtlijnen wordt in de meeste gevallen gefinancierd door SKMS óf het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. Indien u of uw organisatie een voorstel voor een richtlijn heeft, adviseren wij u om contact op te nemen met richtlijnen@nvvp.net. Wij kunnen u dan verwijzen naar de juiste instantie.