Richtlijnen, Zorgstandaarden en Generieke Modules

De psychiatrische zorg in Nederland is van kwalitatief hoog niveau. Om dit hoge niveau te behouden ontwikkelen we binnen de NVvP kwaliteitsstandaarden die psychiaters ondersteunen bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

We kennen 3 soorten kwaliteitsstandaarden: Richtlijnen, Zorgstandaarden en Generieke Modules.

Wat zijn Richtlijnen?

Richtlijnen beschrijven evidence-based aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk. Ze maken deel uit van de professionele standaard, bevatten normatieve uitspraken en hebben mede daardoor een juridische betekenis. Richtlijnen kunnen voor en door één specialisme zijn opgesteld (monodisciplinair) of voor en door meerdere medisch specialismen of professionals (multidisciplinair). Richtlijnen vormen de vertaling van wetenschappelijke kennis naar het klinisch handelen; ze zijn een belangrijk instrument voor het op niveau brengen en houden van de professionele kwaliteit van de psychiater. Dit vraagt niet alleen een deugdelijke ontwikkeling van richtlijnen, maar ook de implementatie ervan en een vorm van toetsing van het professionele handelen in de vorm van kwaliteitsvisitaties. Als u meer wilt weten over richtlijnen, neem dan contact op met de NVvP.

Alle NVvP-richtlijnen staan in de landelijke Richtlijnendatabase.

Wat zijn Zorgstandaarden?

Een zorgstandaard wordt gedefinieerd als een beschrijving van de noodzakelijke onderdelen van multidisciplinaire zorg voor mensen met een bepaalde chronische ziekte, gezien vanuit de patiënt. Een zorgstandaard is een algemeen raamwerk voor de behandeling van mensen met een bepaalde aandoening. Het beschrijft de norm, gebaseerd op richtlijnen en wetgeving, waaraan goede zorg voor een bepaalde aandoening zowel zorginhoudelijk als procesmatig minimaal moet voldoen. Dit maakt het voor alle partijen in de markt inzichtelijk wat zij kunnen en mogen verwachten in het behandelingstraject. Meer informatie over de ontwikkeling van zorgstandaarden kunt u vinden op www.ggzstandaarden.nl

Video: 'Zorgstandaarden in de praktijk van de professional' (NKO GGz, 2017)

Wat zijn Generieke Modules?

Een generieke module beschrijft de zorg voor het individu betreffende een zorgvraag, vanuit het patiëntenperspectief, die voor meer dan één aandoening of stoornis relevant is. Deze zorg kan gericht zijn op vroegtijdige onderkenning en preventie, behandeling, op de ondersteuning van zelfmanagement, e-health, herstelzorg en participatie. Meer informatie over de ontwikkeling van generieke modules kunt u vinden op www.ggzstandaarden.nl