_Header Decennium 3

1891 - ‘We cannot be said to possess any real knowledge’

Bij aanvang van het laatste decennium van de 19e eeuw, twintig jaar na oprichting van de NVP, was er niet veel reden om te juichen over de situatie betreffende de zorg rond krankzinnigheid. Gehoopte verbeteringen op grond van de Tweede Krankzinnigenwet bleven uit, sterker nog, volgens o.a. G. Jelgersma was de wet in vele opzichten eerder een hinderpaal dan een hulp en dwarsboomde het de professionele en wetenschappelijke ontwikkeling van het vak, vooral vanwege de rechtelijke bemoeienis rond opname, en de wettelijke scheiding tussen krankzinnigen en niet-krankzinnigen.

De noodzakelijke ‘gekverklaring’ leidde tot angst en stigma bij de burgerij, iets waar Schroeder van der Kolk al op had gewezen. De gestichten zaten volgens hem vol met moeilijk geneesbare, chronische lijders, wat de reputatie van gesticht noch vak goed deed: ze functioneerden volgens hem als bewaarplaatsen voor de onherstelbaren.

1892 - Max Nordau: Entartung

Portrait_of_Max_Nordau.jpgHet boven beschreven pessimisme, zo zou je kunnen zeggen, werd via de degeneratieleer in het lichaam gematerialiseerd. De bakermat van deze theorie lag in hetzelfde land dat zo hoopvol krankzinnigheid in het medische domein had getrokken met de traitement moral: Frankrijk.

Degeneratie was een proces waarbij moreel en fysiek verval met elkaar samengingen, en dat volgens de erfelijkheidsleer van Jean-Baptiste Lamarck (die beweerde dat verworven eigenschappen konden worden doorgegeven aan het nageslacht), van generatie op generatie werd overgedragen, met steeds infauster resultaat: van krankzinnigheid, naar idiotie, naar steriliteit, zo zouden de gedegenereerden uitsterven.

1894 -  Ondertussen in Amerika

Silas Weir Mitchell.jpgen waarschuwend woord voor de jubilerende NVvP: bedenk goed wie u uitnodigt op uw verjaardag. Gedenk de arme vakbroeders die zich, verblijd met het 50-jarig bestaan van de AMSAII, verzameld hadden om te proosten op een hoopvolle toekomst.

Ter gelegenheid was een van de meest vooraanstaande en bekende collega’s in het land, de in Philadelphia gevestigde neuroloog Silas Weir Mitchell. Zijn lezing had dermate impact, dat het julinummer van de Journal of Nervous en Mental Disease deze integraal publiceerde. Plaats uzelf even in de schoenen en zetels van de toch al belaagde gestichtsartsen als Weir Mitchell zijn betoog begint…

1896 - Psychiatrie en Neurologie verenigd

Winkler was misschien de meest uitgesproken vertegenwoordiger van de neurologische richting in de psychiatrie in Nederland, maar hij stond niet alleen. Neurologie was een vak in opkomst waarvan veel werd verwacht. Het was de vereniging meer dan duidelijk dat de wetenschappelijke grondslagen en activiteit verbeterd moesten worden, en men stelde alles in het werk om de voorwaarden daartoe te scheppen.

1899 - Gesticht Bloemendaal verbouwt twee paviljoens t.b.v. bedverpleging

Hoe zat het met de daadwerkelijke behandeling in de gestichten aan het einde van de 19e eeuw? Zowel in de rapporten uit het gesticht als ook de literatuur in de Psychiatrische Bladen of the Asylum Journal valt op dat er veel aandacht is voor de juiste inrichting en bouw van het gesticht. Dit sluit aan bij de theorievorming rond de zedenkundige behandeling waarbij rust en orde voorop stonden.

De (morele) kwaliteiten van verpleegkundigen en artsen en de juiste gezagsverhoudingen daartussen waren naast het streven naar non-restraint de belangrijkste pijlers daarvan. In het laatste decennium begon de opkomst van de natuurwetenschappelijke benadering ook deze praktijk te beïnvloeden.

Vrederust.jpg

1899 - Kraepelin verdeelt de waanzin in tweeën

In 1899 bracht Emil Kraepelin de zesde editie van zijn leerboek Psychiatrie: Ein Lehrbuch für Studirende and Aerzte uit. Volgens Kendler maakt dit boek aanspraak op de titel ‘meest invloedrijke werk in de geschiedenis van de psychiatrie’. Kraepelin brak met de in de 19e eeuw gebruikelijke nosologische aanpak om aandoeningen te groeperen volgens symptomatische overeenkomst, en volgde de door Kahlbaum en Hecker voorgestelde methode om afzonderlijke ziekte-eenheden te onderscheiden. Doorslaggevend was zijn brede onderscheid tussen twee hoofdvormen van krankzinnigheid: Verrücktheid en Paranoide Formen Dementia Praecox.

1892 - The Yellow Wallpaper

Hoe zat het indertijd met patiëntervaringen? Niet veel beter, integendeel. In 1892 publiceerde Johanna Stuten-Te Gempt onder haar eigen naam ‘Mijne ervaringen in het krankzinnigengesticht te ’s-Gravenhage’, een J’accuse in de richting van het gesticht waar ze in totaal tien maanden verbleef. De mediaophef die volgde leidde tot Kamervragen en hervorming in het Haagsche Gesticht. Ondertussen in Amerika leidde een opgelegde rustkuur onbedoeld tot een onheilspellende gotische klassieker en tegelijk een van de belangrijkste werken van het vroege feminisme in de VS.

1892 - Artsen, de NVP, regenten, en politici strijden om de macht in het gesticht.

H._Goeman_Borgesius.jpgVos schrijft dat zaken als salariëring en werktijden nauwelijks aandachtspunten waren voor de vereniging voor 1900. Veeleer stonden de machtsverhoudingen in het gesticht centraal, en met name de ondergeschikte positie van de geneesheren. O.a. Ramaer zocht tevergeefs naar steun van staatswege om gestichts-geneesheren naar Frans voorbeeld door de Staat te laten aanstellen, om zodoende minder afhankelijk van hun besturen te worden. Breed gedeeld was de ervaring dat geneesheren onvoldoende macht en middelen hadden om hun taken behoorlijk te kunnen uitvoeren. Begrijpelijkerwijs leidde dit tot oplopende conflicten.

1893 - Winkler hoogleraar in Utrecht

Cornelis_Winkler.jpg

Cornelis Winkler, die vanaf 1885 al lector psychiatrie was in Utrecht, werd in 1893 benoemd tot de eerste hoogleraar in de psychiatrie en neurologie. Zijn aanstelling vormde één van de paden waarlangs de NVP probeerde het vak psychiatrie een academische basis te geven en een vaste plaats in het medisch curriculum, maar is ook van belang voor de historische positionering van de psychiatrie ten opzichte van de neurologie.

1894 -  Studien über Hysterie

Young Freud.jpgIn 1894 verscheen Studien über Hysterie van Josef Breuer en Sigmund Freud, een van de meest invloedrijke teksten uit de geschiedenis van de psychiatrie. Het markeert de overgang in het denken van Freud van een neuropathologische naar een psychodynamische verklaring van de neurose en de hysterie en wordt gezien als het fundamentele werk van de psychoanalyse. Voor het eerst worden begrippen als afweer, verdringing en overdracht beschreven. De kiem van de ‘eeuw van Freud’ werd in 1895 geplant.

Studien uber Hysterie.JPG