Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ

Om de afspraken uit het Bestuurlijk Akkoord in het hele ggz veld door te kunnen voeren, is planmatige, continue verbetering en innovatie van de beroepsuitoefening van alle professionals in het ggz veld nodig. Ook moeten patiënten in de gelegenheid worden gebracht om op een gelijkwaardige basis samen met de behandelaar beslissingen te nemen.

Om dit te waarborgen lanceerden de NVvP, het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en het Landelijk Platform GGz (LPGGz) in 2013 een landelijk samenwerkingsverband op het gebied van kwaliteit in de ggz; Kwaliteitsontwikkeling GGz, Netwerk voor goede zorg. Dit netwerk heeft als doel om de beroepsuitoefening van de zorgverleners continue te verbeteren en te vernieuwen, waardoor de zorg aan mensen met psychische problemen verder wordt geprofessionaliseerd.

Dit gebeurt door het ontwikkelen en verspreiden van kwaliteitsstandaarden, welke normen voor goede zorg beschrijven en goed implementeerbaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn behandelrichtlijnen, zorgstandaarden en instrumenten voor het meten van het effect van een behandeling.