Intern tuchtcollege

De NVvP heeft een College voor de Interne Tuchtrechtspraak, dat bestaat uit een voorzitter (jurist), secretaris (jurist) en vijf psychiaters. De interne tuchtrechtspraak behelst het beoordelen van het handelen en/of nalaten van een lid naar aanleiding van een door een ander lid ingediende klacht, en het uitbrengen van een gemotiveerde uitspraak. Via dit College kan het niet naleven van de Beroepscode voor psychiaters consequenties krijgen.

In 2010 heeft de NVvP op basis van het reglement voor tuchtrechtspraak van de KNMG een reglement interne tuchtrechtspraak voor psychiaters opgesteld. Het reglement is bedoeld voor leden van de NVvP die, nadat zij volgens de beroepscode eerst geprobeerd hebben een collega die naar hun mening een misslag begaat hierop aan te spreken, een klacht bij de NVvP willen indienen in het belang van een juiste beroepsuitoefening.