Beroepscode

De NVvP stelt zich ten doel 'de bevordering van de psychiatrie, de behartiging van de wetenschappelijke en beroepsmatige belangen van psychiaters en het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de psychiatrie'.

Bij dit streven past het formuleren van een beroepscode, met name door het vertalen van de beroepsethische principes in gedragsregels die als richtsnoer voor het beroepsmatig handelen dienen. Uitgangspunt van de beroepscode is de noodzaak om gedragsregels te formuleren waaraan het beroepsmatig handelen van de psychiater kan worden getoetst. Onder beroepsmatig handelen wordt niet alleen verstaan het handelen in het kader van een professionele relatie in engere zin, maar elk optreden in de hoedanigheid van de psychiater.

De beroepscode als geheel steunt op de volgende vier ethische basisprincipes:

- Integriteit
- Respect
- Deskundigheid
- Verantwoordelijkheid