16 nov 2015

Opnieuw brief aan Kamer over actuele knelpunten rond Jeugdwet

In het kader van het Wetgevingsoverleg Jeugd op 16 november heeft de NVvP opnieuw haar zorgen geuit over een aantal actuele knelpunten richting de leden van de Vaste Kamercommissie van VWS.

Privacy
Momenteel bestaat een sterk wisselend beeld over hoe gemeenten met de Jeugdwet en de tijdelijke ministeriele regeling, die de gegevensuitwisseling regelt, omgaan. Daar de werkwijze van een aantal gemeenten als positief wordt ervaren, zijn er ook gemeenten bekend die het aanleveren van de verwijsbrief aan de gemeente als voorwaarde stellen voor een indicatiestelling. Dit lijkt in strijd met het medisch beroepsgeheim en sluit niet aan bij het standpunt van de overheid dat de gemeente niet op de stoel van de professional dient plaats te nemen.

Inkoop 2016
Ten aanzien van de inkoop zien we diverse ontwikkelingen. Zo overschrijden de tariefs,- en volume kortingen inmiddels landelijk de afgesproken 7% over 3 jaar bij aanvang van de Jeugdwet. De ontbrekende marktmeester is een cruciaal probleem en dient snel te worden opgelost. Ten aanzien van de bekostiging verneemt de NVvP van leden dat gemeenten afwijken van landelijke afspraken rondom het handhaven van de DBC-structuur voor een periode van drie jaar en wordt aan psychiaters opgelegd om een andere betaalstructuur en een ander uurtarief te hanteren.

Herindicatiebeleid
Het is van groot belang dat patiënten in lopende behandelingen niets merken van de overgang naar een nieuw boekjaar. De NVvP bereiken berichten dat gemeenten op verschillende wijze omgaan met deze herindicaties. Er blijken gemeenten te zijn die het kind, de ouders en de behandelaar verzoeken om op locatie bij het wijkteam de indicatie opnieuw te laten beoordelen. Door deze procedure wordt volledig voorbij gegaan aan het professionele oordeel van een huisarts of psychiater. Ook horen wij van situaties waarbij inzage in het totale medische dossier van een kind als vereiste wordt gesteld voor het afgeven van een besluit tot herindicatie.

Bekijk hier de volledige brief