Voordelen
Lid worden van de NVvP kan wanneer u als psychiater in het specialistenregister van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) staat ingeschreven of wanneer u in opleiding bent tot psychiater. De voordelen van een NVvP lidmaatschap:

  • 8 x per jaar het tijdschrift De Psychiater, inclusief een inlog voor online archief;
  • 12 x per jaar het wetenschappelijk Tijdschrift voor Psychiatrie;
  • korting op diverse NVvP congressen, waaronder het NVvP Voorjaarscongres en voorrang bij inschrijving;
  • toegang tot het ledengedeelte van onze website met exclusieve informatie;
  • de mogelijkheid om u op diverse manieren actief voor de vereniging in te zetten.
  • Gratis lidmaatschap van de NVvP-Boekenclub; bestel boeken met 20% korting!

De NVvP is sinds 2015 een lidorganisatie van de Federatie van Medisch Specialisten. Lees meer over dit lidmaatschap 

Contributie 2020¹
Bijkomende kosten voor het lidmaatschap van een (of meer) afdeling(en), vindt u in het lidmaatschapsformulier onderaan deze pagina.

Gewoon Lidmaatschap

 € 502

Senior Lidmaatschap

 € 126

Aios / SAP Lidmaatschap

 € 126

Partner Lidmaatschap

 € 251

'Dubbel' Lidmaatschap

Leden die tevens lid zijn van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie betalen 50% van de contributie

Erelid / Lid van Verdienste

Vrijstelling van betaling van contributie

Federatie bijdrage²
(verplicht voor alle praktiserende en geregistreerde medisch specialisten)

 € 555,25  

Tijdschrift voor Psychiatrie (verplicht)

 € 72

Tijdschrift European Child & Adolescent Psychiatry (optie)

 € 151,16

Tijdschrift Transcultural Psychiatry (optie)

 € 46,27

Tijdschrift Culture, Medicine & Psychiatry (optie)

 € 107,98

Nb. Aan het NVvP lidmaatschap (Gewoon, Senior, Aios/SAP en 'Dubbel') is een abonnement op het Tijdschrift voor Psychiatrie (kosten 72 euro) onlosmakelijk verbonden.

1) Indien u in het lopende contributiejaar lid wordt van de NVvP bent u contributie verschuldigd over de resterende kwartalen van het jaar.
2) Sinds januari 2015 vormen alle 32 wetenschappelijke verenigingen en de LAD de Federatie Medisch Specialisten. Voor het totaal aan activiteiten op Kwaliteitsbeleid, Opleidingsbeleid, Wetenschapsbeleid, externe communicatie, gezamenlijke belangenbehartiging in de politiek en aan de CAO-tafels, individuele en juridische dienstverlening en advies, korting op verzekeringen én toezending van het blad Medisch Contact, is voor iedere geregistreerde en praktiserende medisch specialist een Federatiebijdrage vastgesteld. Deze jaarlijkse Federatiebijdrage wordt door de NVvP geïnd, apart van de NVvP-contributie.


Lidmaatschapsformulier

Meld u aan door onderstaand formulier volledig in te vullen en direct te verzenden.

Betaling van de contributie kan uitsluitend via automatische incasso. Daartoe stuurt u het machtigingsformulier ingevuld en ondertekend samen met uw RGS verklaring naar secretariaat@nvvp.net.

De NVvP verwerkt uw persoonsgegevens conform haar privacy statement.
Indien u vragen heeft over het lidmaatschap en aanmelden, kunt u contact opnemen met de vereniging.

 

CORRESPONDENTIE GEGEVENS 
Aanhef
Titel
Voorletters
Roepnaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Straatnaam
Postcode
Woonplaats
Land
(Indien niet in Nederland woonachtig)
Tel. nr. privé
Tel. nr. mobiel
E-mail adres
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
(Indien niet in Nederland geboren)
BIG registratienummer
 Ik geef toestemming voor het registreren van mijn BIG registratienummer bij de NVvP ten behoeve van het valideren van mijn (toekomstige) deelname aan de kwaliteitsvisitatie
SOORT LIDMAATSCHAP
 gewoon lid
 AIOS
 senior lid (vanaf 65 jaar)
 partner lid (niet mogelijk wanneer één of beide in opleiding zijn)
Naam partner
Datum inschrijving* RGS als psychiater/AIOS psychiatrie
* Graag kopie van uw erkenningsbrief/herregistratiebrief van het KNMG/RGS nasturen naar info@nvvp.net, anders is lidmaatschap niet mogelijk.

FEDERATIE MEDISCH SPECIALISTEN
(alleen invullen indien u geregistreerd en praktiserend psychiater bent)
Om ervoor te zorgen dat u van alle diensten van de Federatie optimaal gebruik kunt maken, zal de NVvP de Federatie regelmatig van ledengegevens voorzien. De Federatie zal deze gegevens ook delen met de KNMG en de LAD. Hierover is een privacy statement te vinden op www.demedischspecialist.nl.
Naast algemene correspondentiegegevens vragen wij u specifiek om hieronder aan te geven hoe u momenteel werkzaam bent (primaire / secundaire werkzaamheden en bijhorende instellingen).

Primair werkzaam in
 zelfstandig gevestigd (vrij beroep)
 dienstverband GGZ instelling
 dienstverband UMC
 dienstverband Ziekenhuis
 dienstverband overig
Secundair werkzaam in
 zelfstandig gevestigd (vrij beroep)
 dienstverband GGZ instelling
 dienstverband UMC
 dienstverband Ziekenhuis
 dienstverband overig
WERKGEGEVENS
Naam instelling/praktijk
Naam afdeling
Adres instelling/praktijk
Postcode
Woonplaats
Tel. nr. werk
Tel. nr. mobiel
E-mail werk
Website instelling/praktijk
Functie
Bij inschrijving in het specialistenregister als psychiater ontvangen wij graag een e-mail via info@nvvp.net om uw assistent lidmaatschap aan te passen naar een gewoon lidmaatschap.
EXTRA LIDMAATSCHAPPEN
Ondergetekende wil graag lid worden van de afdeling (tegen betaling*)
 Consultatieve- en Ziekenhuispsychiatrie € 25,--
 Ernstig Psychiatrische Aandoening € 25,--
 Geneesheer-Directeuren € 50,-- / aios € 25,--
 Kinder- en jeugdpsychiatrie € 50,-- / aios € 0,--
 Ouderenpsychiatrie € 25,-- / aios € 0,--
 Psychotherapie € 25,-- / aios € 12,50
 Transculturele Psychiatrie € 25,--
 Verslavingspsychiatrie € 25,-- / aios € 0,--
 ZGP € 85,--
* Indien u in het lopende contributiejaar lid wordt van een afdeling bent u het gehele contributiebedrag verschuldigd.
Ondergetekende heeft belangstelling voor platform (gratis) 
 Beleidspsychiatrie
 Biologische Psychiatrie
 LHBT en Psychiatrie
 Psychiatrie en Filosofie
 Psychiatrie en Recht
 Psychiatrie en Verstandelijke beperking
 PsyLink
 Spoedeisende en Sociale psychiatrie
Tijdschrift voor Psychiatrie
Ondergetekende heeft:
nog geen abonnement op het Tijdschrift voor Psychiatrie
reeds een abonnement op Tijdschrift voor Psychiatrie* 
reeds een abonnement via de Vlaamse vereniging (VVP) op het Tijdschrift voor Psychiatrie
* Indien reeds een abonnement op het Tijdschrift voor Psychiatrie is afgesloten wordt dit verrekend in de contributie voor het huidige jaar. Vanaf 1 januari volgend jaar is het abonnementsgeld besloten in het lidmaatschap van de NVvP.