Zorgvraagzwaarte

In het Regeerakkoord is opgenomen dat zorgverzekeraars vanaf 2017 volledig risicodragend zijn. Deze volledige risicodragendheid geldt dan voor alle vormen van zorg die op dat moment onder het te verzekeren pakket vallen. Nu zijn zorgverzekeraars dat nog niet. Zij worden nu nog voor eventueel te duur ingekochte zorg achteraf gecompenseerd.

Vanaf 2017 zullen zorgverzekeraars zelf het risico gaan dragen voor de zorgvuldigheid van hun zorginkoop. Zij worden dus gestimuleerd om hun zorginkoop te optimaliseren. Vandaar dat zorgverzekeraars behoefte hebben om meer inzicht te verkrijgen in de zorgvraagzwaarte. Zorgvraagzwaarte legt de relatie tussen een aantal patiëntkenmerken en de behandelinzet uitgedrukt in het aantal behandelminuten of aantal verblijfsdagen (zorgzwaarte). Het maakt duidelijk waarom de behandelinzet bij patiënten zo kan verschillen, ook bij een zelfde diagnose. Om dit inzicht te verkrijgen is een instrument ontwikkeld: de zorgvraagzwaarte indicator.