Wet verplichte ggz

Iemand die een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving kan gedwongen worden opgenomen in een GGZ-instelling. De procedure voor gedwongen opname staat momenteel in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet bopz). Deze wet geldt voor mensen met een psychische stoornis of een verstandelijke beperking en voor mensen met geheugenproblemen of dementie. De Wet bopz geldt alleen voor instellingen die daarvoor een bopz-aanmerking hebben. Deze vergunning krijgt de instelling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Op 23 januari 2018 zijn onderstaande wetten aangenomen door de Eerste Kamer.
 - de Wet Verplichte ggz, voor psychiatrische patiënten;
 - de Wet Zorg en dwang, voor mensen met een verstandelijke handicap of dementie.

Beide wetten zijn sinds 1 januari 2020 in werking. De Wet forensische zorg (Wfz) per 1 januari 2019 m.u.v. het schakelartikel met de Wet Verplicht ggz (wvggz).

Op de website Dwang in de zorg vindt u onder meer informatie over de procedures in de Wvgg - de zorgmachtiging en de crisismaatregel - en over de rechten van patiënten die te maken krijgen met verplichte zorg.

Wat doet de NVvP?

De vereniging krijgt van leden nog wel eens de vraag wat onze inspanning was in de afgelopen jaren ten aanzien van de Wvggz.
Om een beeld te schetsen hebben wij van de periode 2012-2020 een tijdlijn opgesteld.

Deelname Ketencoördinatieteam Wvggz 
Van 2020 tot en met 2022 was de NVvP één van de partners van het Ketencoördinatieteam Wvggz (KCT). Het team werkte in opdracht van de ketenpartners in de ggz met als doel het monitoren van de uitvoering van de Wvggz. Daarnaast ondersteunde het KCT de ketenpartners bij het optimaliseren van de uitvoerbaarheid van de Wvggz, onder andere met behulp van informatieproducten, handreikingen en werk- en uitvoeringsafspraken: