Meldcode Kindermishandeling

In 2008 heeft de KNMG een Meldcode Kindermishandeling uitgebracht. In deze meldcode wordt duidelijkheid verschaft over wat er van een arts verwacht wordt bij (vermoedens van) kindermishandeling. De NVvP heeft actief geparticipeerd in de ontwikkeling van de meldcode. De meldcode is in 2015 en in 2018 herzien. De nieuwe meldcode is verplicht voor alle artsen.

Om de implementatie van de meldcode te bevorderen, heeft de NVvP in 2011 de handreiking ‘Gebruik Meldcode kindermishandeling in de psychiatrie’ uitgebracht. Het doel van deze handreiking is om de handelingsverlegenheid bij het constateren van kindermishandeling specifiek bij psychiaters te verminderen. Het bijhorend stappenplan is geschreven voor zowel psychiaters die met kinderen/jongeren en hun (aanstaande) ouders werken, als psychiaters die met volwassenen of ouderen werken.

Het bereik van deze handreiking is beperkt tot aan een eventuele melding van vermoeden van kindermishandeling. Voor uitgebreide behandeling van het onderwerp kindermishandeling en huiselijk geweld en aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering met betrekking tot dit onderwerp, kan de Richtlijn Familiaal Huiselijk Geweld bij kinderen en volwassenen uit 2009 geraadpleegd worden.

Vanuit het Ministerie van VWS wordt momenteel in samenwerking met de minister voor Rechtsbescherming en de VNG gewerkt aan een nationaal programma tegen huiselijk geweld. Dit programma richt zich op preventie, het eerder en beter in beeld brengen en het duurzaam oplossen van de problematiek van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Per 1 januari 2019 moet er een afwegingskader zijn toegevoegd aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit kader moet handvatten bieden om de afweging te maken wanneer artsen zelf (ook) passende en toereikende hulp kunnen bieden of organiseren en wanneer artsen situaties moeten melden bij Veilig Thuis.