Conflicterende belangen bij ontwikkeling kwaliteitsinstrumenten

Kwaliteitsinstrumenten (o.a richtlijnen, zorgstandaarden) worden zo opgesteld dat financiers of andere marktpartijen met een belang geen invloed hebben op de inhoud van de aanbevelingen.

Eventuele conflicterende belangen van de voorzitter of leden van de commissie of werkgroep die zich bezighoudt met de ontwikkeling van een kwaliteitsinstrument, worden vastgelegd in een belangenverklaring conform de 'Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling'. De Code is opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW), de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), de Gezondheidsraad (GR), het Centraal Begeleidingsorgaan (CBO), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Orde van Medisch Specialisten (OMS) in 2012. Alle leden die een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een product, dienen deze verklaring in te vullen.

Er wordt bij de kennismakingsgesprekken voor de commissie of werkgroep voorafgaand aan de samenstelling van de groep verduidelijkt hoe om wordt gegaan met conflicterende belangen. Wijzigingen in conflicterende belangen gedurende het ontwikkeltraject worden actief bij de groep, ondersteuner en de NVvP gemeld. Bij elke bijeenkomst van de groep wordt gevraagd of er eventuele nieuwe belangen aan de orde zijn. De voorzitter van de groep neemt hierin het initiatief.