Beroepsgeheim

Het beroepsgeheim is een groot goed, maar niet absoluut. In iedere situatie waar het al dan niet doorbreken van het beroepsgeheim aan de orde komt, moet een afweging worden gemaakt. Een afweging waarvan de uitkomst niet op voorhand is vast te stellen. De psychiater die zich gesteld ziet voor een conflict van plichten moet in zijn/haar overweging niet alleen rekening houden met de wettelijke en professionele kaders. De psychiater zal om een besluit te kunnen nemen ook tot een morele waardering van de conflicterende belangen moeten komen.

De NVvP handreiking 'Beroepsgeheim & het conflict van plichten' zet uiteen wat een conflict van plichten in relatie tot het beroepsgeheim inhoudt en beoogt ondersteuning te bieden hoe te handelen wanneer u als psychiater een conflict van plichten ervaart in de dagelijkse praktijkvoering.

De KNMG 'Wegwijzer Beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden' zet duidelijk uiteen wanneer zorgverleners wél en níet informatie mogen delen met derden en legt uit waarom dit belangrijk is. Ook bevat de Wegwijzer handvatten voor zorgprofessionals om te kunnen beoordelen of doorbreking van hun geheimhoudingsplicht is toegestaan. Zo kunnen zorgprofessionals bepalen wanneer zij hun rug recht moeten houden en wanneer zij informatie mogen delen.