Samenvatting Commissiedebat 9 november j.l.

Op 9 november vond in de Tweede Kamer het algemeen overleg over ggz/suicidepreventie en maatschappelijke opvang plaats.

De diverse woordvoerders in het debat verwezen naar de uitspraken van bestuurder Ruth Peetoom van de Nederlandse ggz die de noodklok over de wachtlijsten luidde. De staatssecretaris erkende dat de wachtlijsten niet korter zijn geworden. Niettemin is er volgens hem de afgelopen jaren veel in gang gezet, zoals wachttijdbegeleiding en hebben we veel beter zicht op de aantallen. De Kamer wees erop dat patiënten met lichtere problematiek sneller worden behandeld dan die met complexe problematiek. Terwijl de VVD dit vooral als een capaciteitsprobleem duidde, wees Groen Links erop dat dit vooral te maken heeft met het systeem dat concurrentie in de hand werkt en dat het lucratief is om lichte gevallen sneller te behandelen en nieuwe patiënten leveren meer op. De staatssecretaris verwacht dat het nieuwe bekostigingssysteem zal helpen om de wachtlijsten te verminderen. Diverse partijen wezen op signalen van technische problemen bij de invoering per 1 januari 2022. Breed in de Kamer werd erop gewezen dat de samenwerking in de sector beter moet. De lerende cultuur zou nog te weinig van de grond komen. Het CDA zou dan ook de lerende cultuur meer willen verplichten.

Diverse partijen wezen op de positie van de zzp’ers die meer dan een keurige boterham verdienen maar geen anw diensten op zich nemen. Al in 2019 zouden NVvP en Nederlandse ggz gaan regelen dat alle psychiaters gaan meedraaien in de avond-, nacht en weekend (ANW-) diensten in de ggz. De Kamer wilde de staatssecretaris onder druk zetten dit eindelijk nu te gaan afdwingen. De staatssecretaris wil dit toch het liefst bij de sector laten en zal de Kamer binnen twee weken informeren over de laatste stand van zaken.

In het debat werd veel stilgestaan bij de ggzproblematiek onder jongeren, wat weer een vervolg krijgt in het wetgevingsoverleg van 29 november. Diverse Kamerleden vonden dat de Wet Langdurige Zorg ook voor psychische problematiek van jeugd zou moeten gelden. De staatssecretaris gaf aan dit niet het moment is om dat te regelen, maar dat hij de deur ook niet geheel wil dichtgooien. Mogelijk dat dat ook een onderwerp kan zijn voor de Hervormingsagenda jeugd.

Zie ook:

Tweedekamer.nl voor de kamerstukken en de uitzending