6 dec 2019

Veel knelpunten door samenloop Wvggz en Wzd

De NVvP ziet in de samenloop tussen de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) veel knelpunten. Het feit dat er twee wetten zijn is voor de dagelijkse praktijk onhandig. Bij een grote patiëntengroep is sprake van dubbelproblematiek, waardoor met name in de samenloop tussen de Wvggz en Wzd knelpunten worden verwacht. Om de wetten optimaal te kunnen uitvoeren zal de zorg opnieuw moeten worden ingericht: hiervoor is onvoldoende tijd en capaciteit beschikbaar.

De NVvP deelt via deze notitie haar standpunt over hoe in de praktijk kan worden omgegaan met de samenloop van de wetten. Met name hoe de zorg, in het bijzonder de crisisdienst, daarop kan worden ingericht. De NVvP realiseert zich dat het in de meeste regio’s het logistiek onhaalbaar is om buiten kantoortijden twee (Wvggz en Wzd) of zelfs drie (GGZ, VG en PG) crisisdiensten te hebben. In de praktijk zal er waarschijnlijk één crisisdienst (blijven) bestaan die de acute crisisbeoordelingen doet.

Dit kan betekenen dat de huidige GGZ-crisisdienst, de Wzd-partijen ondersteunt door ook de Wzd-beoordelingen uit te voeren. Hiervoor zijn een aantal randvoorwaarden noodzakelijk. Ten eerste: ‘7 x 24 uur’ beschikbaarheid van consultatie en waar mogelijk ook deelname van AVG-artsen en specialisten ouderengeneeskunde. Ten tweede: Beschikbaarheid van acute crisisbedden bij Wzd-aanbieders, het liefst aangevuld met ambulante vormen van acute zorg.

De NVvP gaat op korte termijn in overleg met Verenso en de NVAVG om de nieuwe praktijk te bespreken. Daarnaast willen we gezamenlijk de verwachte knelpunten in kaart brengen, zodat deze in de evaluatie van beide wetten kunnen worden meegenomen. De notitie wordt ook verzonden naar de brancheorganisaties in de zorg.