De NVvP blijft strijden voor een uitvoerbare wet

De afgelopen maanden heeft de NVvP zich hard gemaakt voor vereenvoudiging van de Wet verplichte ggz (Wvggz). Namens de NVvP hebben Elnathan Prinsen (voorzitter) en Houkje Tamsma (lid van de Bestuurlijke Ketenraad implementatie Wvggz) overleggen gevoerd met staatssecretaris Blokhuis over de verwachte problemen bij invoering van de wet.

Helaas constateert de NVvP dat de afspraken en toezeggingen van VWS nauwelijks resultaat hebben opgeleverd. Het is niet gelukt de invoering van de wet te versoepelen en/of de uitvoerings- en capaciteitsproblemen te verminderen. Daarom is deze brief naar de staatssecretaris verzonden.

Het teleurstellende resultaat maakt dat de NVvP zich nog steeds ernstig zorgen maakt over de invoering van de Wvggz en de gevolgen voor de kwaliteit van zorg na 1 januari 2020. De NVvP blijft daarom strijden voor een uitvoerbare wet middels een aantal activiteiten. Wij roepen leden nadrukkelijk op om hun eerste ervaringen en knelpunten te melden via wvggz@nvvp.net.

Daarnaast geeft de NVvP in dit document adviezen en keuzerichtingen aan leden om de wet zo uitvoerbaar mogelijk te maken. Op die manier proberen we in te spelen op een aantal voorziene knelpunten. Op basis van de eerste praktijkervaringen kan dit document in de loop van volgend jaar aangevuld worden met nieuwe adviezen.

Ten slotte wordt er een zogenaamde ‘petitie’ voorbereid voor het Algemeen Overleg over de GGZ in januari. Dit is geen handtekeningenactie, maar een middel om op ludieke wijze aandacht te vragen van Kamerleden. Het doel is om bij VWS en de Tweede Kamer aan te dringen op snelle reparatiewetgeving om de wet te vereenvoudigen en beter uitvoerbaar te maken. Bovendien pleiten we voor een extra tussenevaluatie, zodat de resultaten daarvan kunnen worden meegenomen in de reparatiewetgeving. 

Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van deze en andere activiteiten in het kader van de Wvggz.