21 jun 2016

Psychiatrie leent zich niet voor marktwerking

Vandaag verscheen een artikel in de Volkskrant, gebaseerd op een essay van Damiaan Denys, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Het essay had als onderwerp marktwerking in de zorg en de bureaucratie. Denys maakt zich ernstig zorgen over de kwetsbaarste psychiatrische patiënten. Hij stelt dat, door marktwerking, de afgelopen jaren te veel budget wordt uitgegeven aan de lichtste zorg. Psychiaters moeten ervoor zorgen dat de meest zieke patiënten niet in de kou komen te staan.

Denys stelt bovendien dat marktwerking zich slecht verhoudt met vertrouwen, één van de belangrijkste voorwaarden voor goede zorg. Concurrentie werkt wantrouwen en regelzucht in de hand. Het budget dat nu naar regelgeving uitgaat, zou geïnvesteerd moeten worden in meer tijd en ruimte om patiënten te spreken, een goed onderbouwde diagnose te kunnen stellen en gericht te behandelen.
In de onlangs aan de minister aangeboden Agenda voor gepast gebruik wordt hier al een eerste begin mee gemaakt. Daarin is afgesproken dat we de administratieve lasten gaan verlichten, kwaliteitsinstrumenten maken die daadwerkelijk de kwaliteit van de zorg verbeteren en samen met de patiënten beslissen of de behandeling wordt gestart, gecontinueerd, aangepast of gestopt. Steeds op herstel gericht.
Dit vereist vakmanschap, en tijd en ruimte om dit vakmanschap uit te kunnen voeren. Met name voor de groep patiënten met de meest complexe zorgvraag, de groep die behandeld dient te worden door een psychiater, vraagt Denys zich hardop af of dit binnen het huidige zorgstelsel mogelijk is.

Koppeling psychiatrische patiënt aan incidenten door media werkt stigmatiserend en contraproductief
Helaas is bij plaatsing in de Volkskrant de koppeling gemaakt tussen de zorgen die wij hebben over de beschikbare tijd en ruimte om ons vakmanschap goed uit te kunnen oefenen, een directe koppeling gemaakt met de zogenaamde ‘verwarde mensen problematiek’. Wij betreuren dit zeer. Onder de groep verwarde personen vallen niet alleen psychiatrische patiënten, maar ook mensen met alcohol- of drugsproblemen, dementerenden, mensen met een verstandelijke beperking of met sociale problematiek. Slechts een zeer klein deel van hen veroorzaakt maatschappelijke drama’s.

Evenals het Trimbosinstituut zetten wij kanttekeningen bij de eenzijdige focus in de media op incidenten met 'verwarde' personen. Verreweg de meeste mensen met ernstige psychische aandoeningen wonen op zichzelf zonder anderen tot last te zijn. Een groot deel daarvan leidt een tamelijk geïsoleerd bestaan en zou heel graag een socialer leven leiden. Velen zouden ook gewoon willen werken. Het zou goed zijn als daar meer aandacht voor zou komen. Eenzijdige, negatieve beeldvorming helpt daar niet bij.