16 feb 2017

NVvP: 'behoud ROM voor de behandeling!'

Sinds januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de ggz verplicht om ROM-data aan te leveren bij de Stichting Benchmark GGZ. Zorgverzekeraars hebben toegang tot de benchmarkinformatie, zodat ze deze kunnen gebruiken voor de zorginkoop. De rekenkamer stelde onlangs in haar rapport ‘bekostiging van de curatieve ggz’ haar vraagtekens bij deze constructie, aangezien de huidige kwaliteit van de data onvoldoende is om te gaan gebruiken als basis voor inkoop. De NVvP ziet de toegevoegde waarde van ROM als kwaliteitsinstrument voor de behandeling, maar acht het niet geschikt voor inkoop of verantwoording naar derden.

Wat vindt de NVvP?
- ROM heeft als kwaliteitsinstrument onmiskenbaar een toegevoegde waarde voor de patiënt en psychiater in de behandeling. Voorwaarde is dat de psychiater zelf, op basis van zijn professionele kennis een keuze  maakt van de best passende instrumenten.

- Het vergelijken (benchmarken) van data kán toegevoegde waarde hebben, maar alleen in een veilige omgeving en op vrijwillige basis, waarbij zowel het perspectief van de patiënt als de psychiater wordt meegenomen.

- De verplichte aanlevering van ROM bij SBG heeft in de afgelopen jaren de administratieve lasten van de psychiater exponentieel verhoogd. Deze verhoging van de administratieve lasten heeft zich niet vertaald in een verbetering van de patiëntenzorg, maar heeft bijgedragen aan toegenomen kosten en aan minder direct patiëntencontact.

- Vanwege de niet aangetoonde toegevoegde waarde van de huidige ROM voor benchmarken en de hierdoor toegenomen kosten dient de verplichting van aanlevering van ROM bij Stichting Benchmark GGz te worden stopgezet.

Wat is het alternatief?
Gezien de rol van zorgverzekeraars in het zorgstelsel, begrijpen wij hun behoefte aan doelmatigheidsdata. De NVvP zal zich inspannen om met de andere beroepsverenigingen en patiëntenbeweging een plan van aanpak te maken voor het verzamelen van data die daadwerkelijk informatie geven over de effectiviteit van de behandeling. Uitgangspunt daarbij is dat dit wetenschappelijk wordt ingericht, met beperking van de administratieve lasten, binnen de agenda gepast gebruik ggz.

Achtergrond
Routine Outcome Monitoring (ROM) betekent het regelmatig meten van de toestand van de patiënt, als maat voor de uitkomst van de behandeling. De psychiater heeft hierin een centrale rol. In veel situaties is de psychiater verantwoordelijk voor de indicatiestelling, het verloop en het tijdig bijstellen van de behandeling.Het meten van behandelresultaten, zowel aan het begin en einde, als tussentijds, neemt hierbij een belangrijke plaats in. De ervaring leert dat ROM vooral meerwaarde heeft in situaties waarbij de behandeling stagneert en wanneer ROM daadwerkelijk als feedbackinstrument wordt gebruikt.