14 december 2018

Elnathan Prinsen wordt nieuwe voorzitter NVvP

Elnathan Prinsen wordt de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Woensdagavond heeft de Ledenraad ingestemd met zijn voordracht. Hij neemt tijdens het NVvP Voorjaarscongres in april de voorzittershamer over van Damiaan Denys.

Elnathan werkt als psychiater in een IHT/crisisdienst-team in Deventer en is manager zorg van de divisie spoedeisende GGZ bij Dimence. Hij heeft de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan binnen de vereniging, onder andere als voorzitter van de Commissie Wet- en Regelgeving. Maar ook buiten de vereniging, onder andere in de VWS taskforce 'de juiste zorg op de juiste plek'. In deze functies wordt Elnathan ervaren als een verbindend persoon die de psychiatrie stevig kan positioneren in het (politieke) speelveld. Dit doet hij door de meerwaarde van het vak te belichten en de samenwerking te zoeken. Elnathan Prinsen: “De psychiatrie loopt vaak juist voorop, kijkend naar het visiedocument ‘de medisch specialist 2025’ en het rapport van de taskforce ‘de juiste zorg op de juiste plek’. De psychiater is van oudsher een netwerkgeneeskundige en opereert in het hart van de samenleving. Met het verplaatsen van ziekenhuiszorg dichter naar de patiënt toe zijn we bijvoorbeeld al bijna een eeuw bezig waar anderen hier net mee beginnen. Die voorsprong moeten we benutten!”.

In de Ledenraad werd aangegeven dat men verheugd is dat de vereniging een jonge, ambitieuze voorzitter krijgt. De vereniging is zich ervan bewust dat deze benoeming een trendbreuk is; van oudsher was de voorzitter een hoogleraar, opdat de verbinding met de academie geborgd bleef. In 2015 is besloten hiervan in het vacatureprofiel af te wijken, om een bredere achterban de gelegenheid te geven te solliciteren. Een goede relatie met de academie, net als met andere groepen binnen onze vereniging, is niet minder essentieel dan voorheen, maar zal op een andere wijze vanuit het bestuur gerealiseerd worden.