Structuur crisisorganisatie NVvP

Landen waar de Coronacrisis enkele weken op ons voorloopt, waarschuwen voor een exponentiële toename van vraag naar GGZ. De combinatie van bestaande psychiatrische problematiek met angst/onzekerheid over COVID-19, met tegelijkertijd een tekort aan (gezond) personeel en het wegvallen van de organisatorische structuren (door thuiswerken), zorgen voor zowel een toename van de vraag als een afname van het aanbod. Deze combinatie kan leiden tot een ontwrichting van de psychiatrische hulpverlening.

Om deze situatie het hoofd te kunnen bieden heeft het verenigingsbestuur besloten een crisisorganisatie te formeren. Deze bestaat uit een crisisteam en een taskforce. Het crisisteam wordt voorgezeten door Maarten van Schijndel. Maarten is psychiater bij Rijnstate en doet promotieonderzoek naar de organisatie en kosteneffectiviteit van MPU's aan de Erasmus Universiteit. Ook is hij afgestudeerd als klinisch epidemioloog.

De taskforce wordt voorgezeten door Wiepke Cahn, hoogleraar Lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen aan de Universiteit Utrecht. De crisisorganisatie is via de taskforce verbonden met de afdelingen en commissies van de vereniging doordat elk gremium een lid heeft afgevaardigd. Regelmatig bespreken het bestuur en het crisisteam met de voorzitters van deze gremia de knelpunten en mogelijke oplossingen. Meer informatie vindt u in bijgaand organogram.

Opdracht / doelstelling crisisteam
Gedurende de Coronacrisis is het crisisteam de schakel tussen de knelpunten die bij de leden in het veld leven (zowel klinisch als organisatorisch) en de partijen VWS, GGZ NL, FMS. Het crisisteam heeft een signalerende en een beleggende functie. Als er zaken moeten worden afgedwongen, vindt dit plaats via het NVvP-bestuur.

- Het crisisteam verzamelt, prioriteert en coördineert de aanpak van de Coronacrisis en de gevolgen daarvan op onze patiënten en zorgverlening
- Het crisisteam stuurt hiertoe enerzijds de taskforce COVID-19 en de leden van de werkgroepen VWS aan en werkt samen met bestuur/bureau NVvP, de FMS en GGZ NL.
- De taskforce COVID-19 vormt de verbinding tussen het crisisteam en de gremia van de vereniging
- betrokkenheid en input van actieve leden wordt zo gekanaliseerd in geprioriteerde acties

Ministerie van VWS
VWS heeft eveneens een crisisorganisatie ingericht, met vijf clusterwerkgroepen en een coördinerende werkgroep. Leden van de taskforce nemen deel aan de clusterwerkgroepen. Inbreng, tergkoppeling en het coördineren van acties vindt vervolgens plaats via het NVvP-crisisteam.

Kinder- en jeugdzorg
Voor de jeugdzorg heeft VWS eveneens een structuur ingericht in het verlengde van het actieprogramma Zorg voor de Jeugd. De voorzitter van de afdeling KJP, Arne Popma, heeft daarin een centrale rol, ondersteund door het afdelingsbestuur en het verenigingsbureau. Ook hier vindt afstemming met het NVvP-crisisteam plaats. Andere betrokken partijen zijn NJI, VNG en andere beroepsverenigingen / brancheorganisaties op het gebied van Jeugd. Ook diverse ministeries zijn aangesloten. Dit crisisteam komt ongeveer drie keer per week bij elkaar. Er is een actielijst opgezet rond kwesties die spelen rond ‘jeugd’ (financiën, continuïteit, dagbesteding, communicatie, cruciale beroepen, beschermingsmiddelen, bezoekregelingen). Vanuit de beroepsverenigingen (lijn 6 in het actieprogramma Zorg voor de Jeugd) is ook een kerngroep betrokken die de input van beroepsverenigingen voorbereidt (afdeling KJP van de NVvP, NIP, NVO, BPSW en Jeugdartsen).

Heeft u vragen over de COVID-19 situatie in het algemeen, wat dit voor uw eigen situatie betekent, of heeft u een tip, dan kunt u deze nog steeds sturen naar corona@nvvp.net. Wij geleiden deze door naar de taskforce of het crisisteam.