12 nov 2019

Grote zorgen om invoering Wvggz: kwaliteit van zorg in gevaar

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) heeft haar zorgen geuit aan de Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met het oog op de inwerkingtreding van de ‘Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg’ (Wvggz) (1 januari 2020). De introductie van de Wvggz gaat ten koste van de kwaliteit van behandelingen en daarom vindt de NVvP dat de wet in deze vorm niet ingevoerd mag worden.

De afgelopen maanden heeft de NVvP overleg gevoerd met de staatssecretaris van VWS over de verwachte problemen bij invoering van de Wvggz*. Omdat wij grote zorgen hebben over de uitvoerbaarheid van deze wet, hebben wij gevraagd om aanpassingen met als doel vereenvoudiging van de wet. Ondanks het feit dat deze gesprekken in een constructieve sfeer zijn verlopen, heeft dit niet geleid tot een oplossing die onze zorgen wegneemt. Daarom heeft de NVvP, middels deze brief, aan de commissie VWS gevraagd om een vinger aan de pols te houden op de gedane toezeggingen en hierover een brief te vragen bij de Staatssecretaris.

De Wvggz moet ruimte bieden voor minder dwang en meer zorg op maat, inclusief verbetering van de verplichte zorg voor de patiënt. Helaas is deze wet verworden tot een veelkoppig bureaucratisch monster dat zijn oorspronkelijke doelen voorbijschiet. Terwijl van alle kanten wordt aangedrongen op het terugbrengen van regeldruk en administratieve lasten, leidt deze wet ertoe dat meer psychiaters (ten minste 130 FTE) moeten worden aangenomen.

De Wvggz omvat ten opzichte van de Wet BOPZ meer juridische procedures en uitgebreide administratieve eisen. Om daaraan te kunnen voldoen, heeft de psychiater straks minder tijd over voor de behandeling. Dit betekent voor de patiënt langere wachttijden, minder contact met de psychiater en minder tijd voor goede diagnostiek. De patiënt krijgt zelf ook met veel en moeilijk te begrijpen bureaucratie te maken.


* De positie van de NVvP in dit overleg is in de volgende notities gevat:
Notitie NVvP ten behoeve van overleg met ministerie VWS en GGZ NL, 11 november 2019
Notitie NVvP ten behoeve van overleg met ministerie VWS en GGZ NL, 3 oktober 2019

In een artikel van de Volkskrant komt de voorzitter van de NVvP, Elnathan Prinsen, aan het woord over de invoering van de Wvggz.