Wordt deze mail niet juist weergegeven? Bekijk de webversie >
NVvP
youtube instagram twitter 31 maart 2020

NIEUWSBRIEF COVID-19

Webinar COVID-19: wissel ervaringen en adviezen uit met collega’s
caroussel_corona_update

Het is, juist in deze tijden, van groot belang dat wij als vakgenoten op elkaar kunnen rekenen en van elkaar kunnen leren. Om de uitwisseling van de eerste ervaringen en adviezen te faciliteren, organiseert de NVvP (i.s.m. de FMS) op donderdag 2 april een webinar over de gevolgen van de coronacrisis op ons vak. Het webinar begint om 20.15 en eindigt om 21.30 uur. Om deel te nemen aan het webinar dient u zich hier te registreren.

Tijdens het webinar krijgt u de gelegenheid om de meest prangende vragen te stellen aan een panel van experts, bestaande uit:

 • Maarten van Schijndel, psychiater en voorzitter van het crisisteam COVID-19 van de NVvP
 • Laura Breuning, psychiater
 • Bart van den Brink, psychiater
 • Anneke van Schaik, psychiater

De volgende thema’s komen aanbod in het webinar:

 • Presentatie nieuwe RIVM richtlijn ggz
 • Ervaringen met COVID-19 besmette psychiatrische patiënten in Noord-Brabant
 • Ervaringen met COVID-19 besmette psychiatrische patiënten in Amersfoort
 • Tips en adviezen over op afstand behandelen (beeldbellen e.d.)

Bent u niet in staat om op het aangegeven tijdstip deel te nemen? Het webinar wordt opgenomen en u kunt deze op een later tijdstip terug bekijken.

Terugkoppeling overleg met afdelingen en commissies
download (1)

Maandag 30 maart vond een Zoom-vergadering plaats met het bestuur, crisisteam en de voorzitters van de afdelingen / commissies van de vereniging. Belangrijk knelpunten die opgehaald zijn, betreffen de beperkte beschikbaarheid van testmateriaal en beschermingsmiddelen. Daarnaast werden zorgen geuit over kwetsbare patiëntgroepen als ouderen, kinderen, dak- en thuislozen en ongedocumenteerden.

Richtlijn Corona en ggz
Ook zijn meerdere aandachtspunten m.b.t. de recent verschenen richtlijn 'Corona en GGZ' genoemd. Besproken werd of deze aandachtspunten in aanvullingen/addenda op de richtlijn moeten worden uitgewerkt, of meer in losse veldnormen. Besloten is dat de richtlijn zo compact mogelijk moet blijven, bij voorkeur dus niet uitdijt.

ECT
Een ander knelpunt is de 49% procentuele daling van ECT-capaciteit. Naar verwachting stopt daardoor 65% met ECT (uit recente enquête WEN onder haar leden). Dit is een dramatische val. Vorige week heeft NVvP-voorzitter Elnathan Prinsen dit als een belangrijk aandachtspunt meegegeven aan de voorzitter van de FMS en aan de staatssecretaris van VWS.

Casusregister
De afdeling ‘Consultatieve en Ziekenhuispsychiatrie’ heeft het voornemen een casusregister op te stellen. De andere afdelingen gaven aan zich hier graag bij aan te sluiten.

Lees meer.
Richtlijn GGZ en COVID-19
GGZ-Standaarden

De geestelijke gezondheidszorg heeft een eigen specifieke richtlijn GGZ en COVID-19 om de verdere verspreiding van COVID-19 onder patiënten en zorgprofessionals in de ggz zoveel mogelijk te voorkomen. Deze richtlijn is opgesteld in nauwe samenwerking tussen de NVvP, LVVP, NVP, NIP, P3NL, V&VN en GGZ Nederland.

In de geestelijke gezondheidszorg zijn veel verschillende vormen van patiëntcontact. De zorg en behandeling van patiënten gebeurt thuis, in de polikliniek, in de particuliere praktijk en in de instelling wanneer een patiënt is opgenomen. In de richtlijn staan maatregelen om in al deze behandelsituaties besmetting te voorkomen en hoe te handelen wanneer een patiënt of medewerker toch besmet is met COVID-19.

Als een patiënt besmet is gaat het niet alleen over de vraag hoe verdere besmetting voorkomen kan worden, maar ook hoe professionals ervoor zorgen dat de patiënt de goede en noodzakelijke zorg krijgt die voor COVID-19 nodig is.

Lees meer.
Knelpunten Wvggz tijdens coronacrisis

In de werkgroep Acute GGZ en Wvggz is de vraag gesteld of de uitvoering van de Wvggz nu extra knelt vanwege de coronacrisis.

De NVvP heeft een uitvraag gedaan onder alle leden van de afdeling Geneesheer-Directeuren om knelpunten te melden bij ons. Los daarvan hebben we ook al een aantal eerste signalen en knelpunten ontvangen. Over het algemeen geldt dat de coronacrisis de knelpunten die de NVvP eerder bij VWS heeft aangedragen ten behoeve van de aangekondigde reparatiewetgeving, nog beter zichtbaar maakt.

Veel van de knelpunten hebben te maken met de gehanteerde termijnen. Dat drukt nu extra zwaar, ook vanwege de vertraging bij OM en Justitie. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende knelpunten:

 • Tijdelijke onvoorziene verplichte zorg in noodsituaties voor maximaal 3 dagen (8:12 lid 1)
 • Tijdig indienen aansluitende zorgmachtiging, zodat officier van justitie vier weken van te voren het verzoek voor de tweede aansluitende zorgmachtiging kan indienen (art. 6:6a)
 • Aansluitende zorgmachtiging vraagt zelfde lange procedure als de eerste zorgmachtiging
Lees meer.
Beschikbaarheid van beschermingsmaatregelen

De minister voor Medische Zorg heeft samen met een team van professionals uit ziekenhuizen, academische centra, leveranciers en producten een gezamenlijk initiatief opgericht: het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH).

Ziekenhuizen kunnen hun bestaande voorraden van medische hulpmiddelen doorgeven via de ‘PBM corona-app’. Op die manier kan de GGD-GHOR, in samenwerking met het ROAZ, de voorraden die binnenkomen via het LCH verdelen onder de zorginstellingen waar de nood het hoogst is.

Zorgaanbieders in de GGZ geven hun behoefte rechtstreeks aan bij de regionale coördinatoren in hun regio. Klik hier voor meer informatie.

Lees meer.
Melden uitbraak COVID-19

Is er in uw instelling of praktijk een uitbraak van COVID-19 geconstateerd onder patiënten of personeel? Meld dit bij ons via corona@nvvp.net. Het crisisteam van de NVvP kan hierdoor snel een landelijk beeld vormen van de situatie en beter bepalen welke acties nodig zijn.

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_006

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_010
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_011
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Postbus 20062, 3502 LB Utrecht

Bezoekadres: Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht
Tel: 030 28 23 303