04 februari 2022

Bezwaar NVvP inzake tarifering ZGP ingediend

Eerder informeerden we u over de bezwaren die de vereniging heeft tegen het instellen van een zogenaamd laag en hoog tarief voor de ZGP in het nieuwe bekostigingsmodel.

De NVvP heeft op 22 juli 2021 bij de NZa bezwaar gemaakt tegen de bestreden besluiten. De NZa verzocht dit bezwaar aan te vullen. Voor de onderbouwing van dit bezwaar hebben we een zogenaamd WOB-verzoek ingediend. Dit resulteerde in 195 documenten of mailwisselingen die bestudeerd moesten worden (zie: WOB besluit).

Deze week hebben we de aanvullingen op ons bezwaarschrift bij de NZa ingediend. We verwachten dat de NZa ons binnen redelijke termijn (ca. 3 maanden) nodigt voor een hoorzitting om het bezwaar toe te lichten. 

Als ons bezwaar gegrond wordt verklaard, zal de NZa de ingestelde wijziging naar twee tarieven opnieuw moeten bekijken, met aandacht voor de gegronde bezwaren. Mocht de NZa het bezwaar niet gegrond verklaren, dan is er de mogelijkheid een beroepsprocedure te starten bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

De gronden van het bezwaar:

Onvoldoende onderbouwing voor de gemaakte keuzes:

  • De NZa handelt in strijd met het willekeurverbod en gelijkheidsbeginsel door de tarieven van ZPG te verlagen:  Op geen enkele wijze motiveert de NZa waarom voor ZGP’s lage tarieven worden vastgesteld, terwijl voor andere beroepsbeoefenaars zoals klinisch psychlogen, gezondheidspsychologen en psychotherapeuten geldt dat als zij in vrijgevestigde setting werkzaam zijn, wel in alle gevallen een kostendekkend tarief in rekening mogen brengen;
  • De NZa vreest ten onrechte een uitstroom van psychiaters naar vrije vestiging;
  • Tariefdifferentiatie draagt niet bij aan de inzet van de zorg van de psychiater aan cliënten ‘die ook daadwerkelijk de zorg van de psychiater nodig hebben’.

Hoogte tarief en doelmatigheid:

  • De NZa gaat er ten onrechte van uit dat de ZGP ondoelmatig is;
  • Het tarief dat de NZa vervolgens vaststelt dekt niet de redelijke kosten van zorg;
  • De NZa baseert ten onrechte het lage tarief en het verhoogde lage tarief van de ZGP op het tarief van de klinisch psycholoog.

Koppeling zorgprestatiemodel:

  • De indeling van de patiëntencateqorieën in het LKS is onvoldoende uitqekristalliseerd om de prestaties op te baseren;
  • De NZa maakt bovendien op onjuiste wijze gebruik van het LKS in de tarief en prestatierequlerinq;.
  • De NZa heeft ten onrechte niet gewacht met het differentiëren van de ZGP totdat de zorqzwaartetyperinq verder is uitgewerkt.