22 december 2017

NVvP adviseert om wetsvoorstel Wvggz in huidige vorm niet aan te nemen

Afgelopen week stuurden we een position paper naar de Eerste Kamer met daarin het advies om het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet verplichte ggz (Wvggz) in de huidige vorm niet aan te nemen.

De belangrijkste redenen zijn:
- Het wetsvoorstel Wvggz legt te veel focus op beveiliging en voorkomen van incidenten in plaats van op behandeling en zorg.

- Een helder onderscheid tussen zorg en straf ontbreekt. Wanneer een justitieel kader prevaleert, is forensische zorg meer aangewezen dan psychiatrische zorg in het kader van verplichte ggz.  

- Artikel 2.3, schakelartikel tussen de Wvggz en Wfz, geeft een vermenging van straf- en civiel recht en rechtsongelijkheid tussen patiënten.

- Met de term ‘ernstig nadeel’ als criterium voor verplichte zorg wordt afstand genomen van het ultimum remedium beginsel. Dit leidt tot een verlaging van de drempel tot verplichte ggz.

- Informatieverstrekking moet altijd doelgericht en proportioneel zijn. In plaats van het opleggen van een verplichting, moeten de wetsvoorstellen een mogelijkheid tot informatie-uitwisseling en overleg creëren.

In combinatie met de huidige maatschappelijke context (vraag naar het voorkomen van incidenten, het opsluiten van verwarde personen) vrezen we voor oneigenlijk gebruik van verplichte zorg.

De focus op beveiliging is ons inziens in strijd met wezenlijke ontwikkelingen in de ggz, zoals de ambulantisering, destigmatisering en het stimuleren van empowerment en eigen regie van de patiënt. De kern van de wetten moet zijn: goede verplichte zorg en goede behandeling met zo min mogelijk toepassing van dwang onder een deugdelijke rechtsbescherming.

De Wvggz heeft onverantwoorde gevolgen voor de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg, veroorzaakt disproportionele inbreuk op zelfbeschikking van de mens en is op een aantal punten onuitvoerbaar. Daarom geven wij de voorkeur aan de huidige wetgeving. Als alternatief voor invoering van deze wetsvoorstellen stellen wij voor dat de regering de positieve elementen uit de wetsvoorstellen (met name de mogelijkheden tot ambulante verplichte zorg in het kader van zorg op maat, en meer rechten en inspraak voor betrokkene en diens familie en naasten) in de huidige Bopz opneemt.

Lees de position paper

Achtergrond en Consultatiefase algemene maatregelen van bestuur
Het wetsvoorstel Wvggz is, samen met de Wet zorg en dwang (Wzd) en Wet forensische zorg (Wfz), al aangenomen door de Tweede Kamer en momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer. De plenaire behandeling van de wetsvoorstellen door de Eerste Kamer vindt plaats op 15 en 16 januari a.s. Voor de details uit deze drie wetten, de zogenoemde algemene maatregelen van bestuur, staat nu ook een consultatiefase open. Hoewel we dus pleiten voor het niet aannemen van het wetsvoorstel Wvggz, is het wel belangrijk om uw input te leveren voor het geval de wet er wel door komt.

Lees verder.