Ledenraad

De Ledenraad (zittingstermijn van 3 jaar) is het hoogste orgaan binnen de vereniging en heeft een toezichthoudende functie. De Ledenraad heeft als taak het strategisch beleid vast te stellen en op basis daarvan toezicht uit te oefenen op het Verenigingsbestuur. Dit geschiedt op basis van een jaarlijks goed te keuren strategisch beleidsplan c.q. jaarplan en een jaarlijkse evaluatie van de strategische doelrealisering. Heeft u een vraag of verzoek voor de Ledenraad? Neem dan contact op via ledenraad@nvvp.net.  

De samenstelling van de Ledenraad per juni 2021:

Gekozen kandidaten ledenraad 2021